• +725 134 755
 • podpora@ictvevyuce.cz

Projekty MŠMT

Projekty MŠMT

Aktuálně se podílíme na těchto projektech OPVV

Výzva č. 02_18_064 a 02_18_063 – Šablony II

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání 
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce 
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Výzva č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.)
 • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce
 • Větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Co je cílem této výzvy?      

 • Zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení.
 • Podpořit inovace výuky např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo pomocí nově vytvořených digitálních vzdělávacích zdrojů, ve kterých budou využity primární zdroje kulturních/paměťových institucí, science center a ekocenter.
 • Zajistit metodickou i technickou podporu pro využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Propagovat inovativní metody výuky za pomoci digitálních technologií a šířit příklady dobré praxe ve školách.